Privacy Statement & Cookies

Artikel 1: Definities

In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
    • de gebruiker van deze privacy statement: GM Productions International bv geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0887.007.124, en met BTW-nummer BE 0887.007.124, hierna genoemd “BBooster”, gevestigd te Liebeekstraat 3, 8800 Roeselare;
    • bezoeker: de bezoeker van de website;
    • offerteaanvrager: de bezoeker die via de website een offerteaanvraag indient door zijn gegevens en het werk, de dienst en/of de producten die hij uitgevoerd en/of (op)geleverd wenst te hebben in te vullen en deze offerteaanvraag in te sturen;
    • website: de website www.BBooster.eu, waarvan BBooster eigenaar is.

Artikel 2: Persoonsgegevens

Voor BBooster is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de offerteaanvragers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt BBooster volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("Algemene Verordening Gegegevensbescherming"), de wet van 8 december 1992 ("Privacywet"), de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens).

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

BBooster
Liebeekstraat 3 
B-8800 Roeselare

BBooster doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.

Artikel 3: Hoe verzamelen we informatie over u?

Bij elk van uw interacties met BBooster kunnen wij informatie op drie mogelijke manieren verzamelen:

3.1 : Wanneer u de informatie rechtstreeks aan ons verstrekt

Wanneer u zich registreert bij BBooster, telkens als u een website van BBooster bezoekt, offertes aanvraagt of met ons communiceert, kunt u ervoor kiezen om ons vrijwillig bepaalde informatie te verstrekken (bijvoorbeeld door tekstvakken in te vullen of te klikken op actieve knoppen op onze website). Al deze informatie vereist een directe actie van u op dat moment opdat wij deze zouden kunnen ontvangen.

3.2 : Wanneer u ons toestemming geeft om deze informatie te verkrijgen van andere accounts

Afhankelijk van uw instellingen of van het privacybeleid van andere online diensten, kunt u ons toestemming geven om informatie te halen uit uw account bij deze andere diensten. Sociale media zijn bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van de manier waarop BBooster interageert met zijn bezoekers. Door het gebruik van sociale media (bv. door in te loggen op BBooster met uw Facebook-account), kunt u ons toestemming geven om toegang te krijgen tot uw gegevens op dat sociale mediakanaal of op andere diensten. Kortom, als u ervoor hebt gekozen om uw Facebook-account te koppelen aan BBooster, zou dit ons in staat stellen om informatie en inhoud van die accounts te verkrijgen. Of als u de applicatie van BBooster op uw mobiele telefoon gebruikt, kunt u er ook voor kiezen om ons uw locatiegegevens te verstrekken. De informatie die we van deze diensten ontvangen, is echter afhankelijk van uw instellingen voor die dienst of van hun privacybeleid. Daarom is het altijd aangeraden deze regelmatig te checken.

3.3 : Wanneer onze systemen informatie of gegevens verzamelen terwijl u onze websites of apps gebruikt, of wanneer u websites of apps gebruikt die verbonden zijn met BBooster

Telkens als u een website, een app of een andere internetservice gebruikt, wordt er tegenwoordig automatisch bepaalde informatie gecreëerd en geregistreerd door de IT-systemen die nodig zijn om die site, app of dienst te beheren. Hetzelfde geldt wanneer u onze websites, apps en diensten gebruikt. Bijvoorbeeld:

    a) bij het inloggen op BBooster gebruiken we "cookies" (een klein tekstbestand dat door uw computer wordt verzonden telkens als u onze website bezoekt en dat uniek is voor uw BBooster-account of uw browser) om het u gemakkelijker te maken om BBooster te gebruiken en uw gebruikerservaring bij ons te verbeteren of opdat we loggegevens kunnen opslaan met betrekking tot de pagina's die u hebt bekeken en de activiteiten die u tijdens uw bezoek hebt uitgevoerd. We kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om uw taalvoorkeuren of andere BBooster-instellingen op te slaan, zodat u deze niet telkens hoeft in te stellen

    b) wanneer u BBooster bezoekt. Deze cookies kunnen "sessiegebonden" (die blijven bestaan tot u uw browser sluit) of "permanente" cookies (die blijven bestaan tot u of uw browser deze verwijdert) zijn. Sommige van de cookies die we gebruiken, zijn rechtstreeks gekoppeld aan uw BBooster-account (met betrekking tot zaken zoals het e-mailadres dat u ons hebt gegeven), andere cookies zijn dat niet. Meer informatie over ons cookiegebruik vindt u in ons cookiebeleid; of

    c) Bovendien kunnen het type toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot BBooster en de instellingen op dat toestel ons informatie verschaffen over uw toestel, inclusief over welk type toestel het gaat, welk besturingssysteem u gebruikt, wat de instellingen van uw toestel zijn en waarom er een crash gebeurd is. De informatie we ontvangen, hangt af van het type toestel dat u gebruikt en van de instellingen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende soorten informatie beschikbaar al naargelang u een Mac of pc, of een iPhone of Android telefoon gebruikt. De fabrikant van uw toestel of de leverancier van uw besturingssysteem zal meer details kunnen verstrekken over de informatie die uw toestel aan ons beschikbaar stelt.

Artikel 4: Doeleinden van de verwerking

4.1 : BBooster verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de offerteaanvrager:
    • Voor- en achternaam.
    • Geslacht.
    • Adresgegevens.
    • Telefoonnummer.
    • E-mailadres.
    • Onderneming waarbinnen u actief bent.
    • IP-adres.
    • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
    • Locatiegegevens.
    • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
    • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit
bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).
    • Internetbrowser en apparaat type.
4.2 : De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:
    1. het leveren van de online diensten, namelijk het doorsturen van de offerteaanvraag van de offerteaanvrager naar een of meerdere leveranciers die zijn aangesloten bij BBooster en die het werk, de diensten en/of de producten kunnen uitvoeren respectievelijk kunnen (op)leveren waarop de offerteaanvraag betrekking heeft in de regio die door de offerteaanvrager is aangeklikt;
    2. om de offerteaanvrager nieuwsbrieven te kunnen versturen;
    3. het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving;
    4. het verbeteren van de dienstverlening van BBooster;
    5. om contact met de offerteaanvrager op te kunnen nemen.

Artikel 5: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BBooster verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bbooster.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 6: Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BBooster bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 12 maanden, na deze periode worden uw gegevens geanonimiseerd.

Artikel 7: Versturen van digitale nieuwsbrieven

7.1 : De persoonsgegevens van de offerteaanvrager worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie via de e-mail gebruikt, indien de offerteaanvrager daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan BBooster. Bij het indienen van een offerteaanvraag via de website heeft de offerteaanvrager ingestemd.

7.2 : De offerteaanvrager kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie de paragraaf "Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen".
7.3 : BBooster zal de offerteaanvrager niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de offerteaanvrager daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 8: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BBooster en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bbooster.eu.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
BBooster wil u er tevens op wijzen dat wanneer u dit nodig acht, u zich eveneens kan richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) (commission@privacycommission.be).

Artikel 9: Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

9.1 : BBooster zal de persoonsgegevens van de offerteaanvrager niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 4.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.
9.2 : Het is BBooster toegestaan de persoonsgegevens van de offerteaanvrager aan een derde te verstrekken:
    1. indien de offerteaanvrager daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
    2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
    3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van BBooster;
    4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
    5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
    6. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers van de website;
    7. het noodzakelijk is voor de dienstverlening van BBooster. De dienstverlening van BBooster bestaat eruit dat de offerteaanvrager via de website een offerteaanvraag kan indienen. Deze offerteaanvraag wordt doorgestuurd naar de relevante leverancier(s), zie 4.2.1 van dit privacy statement.
9.3 : Door BBooster ingeschakelde dienstverleners of partners, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbriefverzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.

Artikel 10: Beveiligingsmaatregelen

Om inzage van persoonsgegevens van de offerteaanvrager door onbevoegden te voorkomen, heeft BBooster verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

Artikel 11: Privacy beleid van derden

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. BBooster aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

Artikel 12: Wijziging gegevens

Op verzoek verleent BBooster aan de offerteaanvrager toegang tot alle informatie die BBooster van hem bijhoudt. Verder biedt BBooster de offerteaanvrager de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die BBooster van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de offerteaanvrager, kan de offerteaanvrager contact opnemen met BBooster via het e-mailadres info@bbooster.eu.

Artikel 13: Contact

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze privacy statement kan te allen tijde gericht worden aan:
BBooster.eu
Liebeekstraat 3
8800 Roeselare
Belgium

tel: +32 51 26 29 35
email: info@bbooster.eu

Artikel 14: Wijzigingen

BBooster behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. BBooster raadt de bezoeker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

Artikel 15: Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de bezoeker. Cookies kunnen de computer van de bezoeker of de bestanden die op de computer staan niet beschadigen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.
BBooster maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van de volgende cookies: Google Analytics, Facebook, Google Adwords Remarketing en Google Adwords conversie tracking.
De bezoeker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de bezoeker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de bezoeker de help-functie van zijn browser raadplegen. Het verwijderen en blokkeren van cookies kan tot gevolg hebben dat de bezoeker niet van alle onderdelen van de website gebruik kan maken.
BBooster maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de bezoeker (met inbegrip van het IP-adres van de computer van de bezoeker) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de bezoeker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de computer van de bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Enkel indien de bezoeker daarvoor vooraf toestemming heeft verleend, plaatst BBooster cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website, de levering van de online diensten of voor analyse doeleinden.
Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten op social media. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media kanalen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. BBooster heeft daar geen invloed op. De bezoeker dient de privacyverklaring van desbetreffende kanalen (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, …) raadt te plegen om te lezen wat zij met (persoons)gegevens van de bezoeker doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.